Resum d'ajudes al lloguer

Publicada l’Ordre TMA/336/2020, de 9 d’abril, per la qual s’incorpora, substituix i modifiquen els programes d’ajudes del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, en compliment de el disposat en el RDL 11/2020, de 31 de març (arts. 10, 11 i 12).

Programa d’ajudes per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID19 en els lloguers d’habitatge habitual. El programa habilita ajudes per a fer front a les situacions més accentuades de vulnerabilitat econòmica, que no siguen resoltes amb les ajudes transitòries de finançament, així com ajudar al pagament d’este préstec concedit en el seu cas a l’empara de l’art. 9 del RDL 11/2020, al qual hagen accedit les persones arrendatàries.

Objecte del programa

 • La concessió d’ajudes al lloguer, mitjançant adjudicació directa a les persones arrendatàries d’habitatge habitual, que com a conseqüència del COVID19 tinguen problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total del lloguer.

 • Les ajudes s’aplicaran al pagament de la renda del lloguer, o la cancel·lació total o parcial de les ajudes transitòries de finançament.

Beneficiaris

 • Persones físiques en la seua condició d’arrendatària d’habitatge habitual que acrediten estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID19.

 • Que no tinga parentesc amb la persona arrendadora.

 • Que no siga soci o partícip de la persona física o jurídica arrendadora.

Sol·licitud de l’ajuda i termini de sol·licitud

 • L’ajuda l’haurà de sol·licitar la persona arrendatària a la Comunitat Autònoma com a màxim fins al 30 de setembre de 2.020

 • A la sol·licitud s’haurà d’acompanyar:

  • Còpia completa del contracte d’arrendament, amb inclusió del mitjà i forma de pagament a l’arrendador.

  • Acreditació del pagament de les últimes 3 mensualitats d’arrendament, aquells de vigència menor s’acreditarà el pagament des de l’inici del contracte.

Quantia de l’ajuda i termini de l’ajuda

 • Podrà arribar fins a un import màxim de 900 €/mes, i del 100% de la renda.

 • Es podrà concedir per un termini de fins a 6 mesos, podent incloure’s com a primera mensualitat la del mes d’abril de 2.020.

 • En el supòsit d’haver sol·licitat les ajudes transitòries de finançament de l’article 9 RDL 11/2020, l’ajuda podrà arribar fins a un import màxim de 5.400€.

Pagament de l’ajuda

 • Resolta per la Comunitat Autònoma la concessió de l’ajuda es procedirà a este pagament al beneficiari.

 • No obstant això, podrà acordar-se que el pagament es realitze a l’arrendador en el cas que no s’haguera satisfet el pagament del lloguer per l’arrendatari, llevat que s’haja subscrit un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament (art. 9 RDLey 11/2020), i el període de les quanties i mensualitats fora coincident. En este cas l’ajuda haurà de destinar-se a l’amortització del préstec.

 • Únicament quan s’haja cancel·lat la totalitat del préstec, sent l’import d’este inferior a l’ajuda concedida, podrà destinar-se a cobrir el pagament de noves mensualitats de renda o d’imports superiors a la mateixa fins a aconseguir el total de l’ajuda.

Compatibilitat

 L’ajuda és compatible amb qualsevol altra ajuda al lloguer que vinguera percebent la persona arrendatària, sempre que el total de les ajudes no supere el 100% de l’import del lloguer del mateix període.

Ayudas-Alquiler-CoVid-19

Descargar documento

 

0
0,0 rating
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

You May Also Like