Tyrius denúncia a Iberia i Vueling davant la D.G. de comerç de C.V.

Tyrius ha denunciat a les aerolínies Ibèria i Vueling per infracció de les obligacions legals d’informació a les persones consumidores en obstruir el dret a formular reclamacions en línia. La denúncia ha sigut presentada davant la Direcció General de Comerç i Consum de la Comunitat Valenciana.

Esta organització de consumidors ha pogut detectar que les aerolínies Ibèria i Vueling no faciliten en els seus respectius llocs web, ni correu electrònic per a enviament de reclamacions, ni informació, ni enllaç a la plataforma de resolució de conflictes en línia a la qual venen obligats, i l’adreça a través de la qual és rebuda la confirmació d’una reserva no és l’adequada, sent per tant rebutjada, o és una adreça de correu que no permet l’enviament de resposta.

La Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, en els seus articles 1.2 d) i 40 establixen l’obligació a les empreses que operen en línia de garantir el coneixement pels consumidors de l’existència d’entitats de resolució alternativa de litigis de consum acreditades, mitjançant l’obligació d’informació de les empreses, havent d’incloure en el seu lloc web un enllaç que permeta un accés identificable i fàcil a la plataforma de resolució de litigis en línia de la UE.

Afegint l’article 41 del referit text legal, l’incompliment per les empreses de l’obligació d’informar establida en l’article 40 tindrà la consideració d’infracció greu en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, aplicant-se el que es disposa en el règim sancionador general previst en el Títol IV del Llibre 1r del TRLGDCU.

Així mateix, l’article 21 del TRLGDCU, en el seu apartat 3, establix que en tot cas, les empreses posaran a la disposició dels consumidors i usuaris informació sobre l’adreça postal, número de telèfon, fax i adreça de correu electrònic en els quals el consumidor/usuari, qualsevol que siga el seu lloc de residència puga interposar les seues queixes i reclamacions. Obligació al seu torn recollida en l’article 10.1.a) de la Llei 34/2002, de Servicis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

No obstant això, les empreses esmentades, conforme a l’exposat, no complixen amb les obligacions recollides en les normes anteriorment relacionades, no facilitant correu electrònic, ni enllaç, ni informació a la Plataforma de Resolució de Litigis.

Concretament, en el cas d’Ibèria s’ha pogut constatar que l’únic correu electrònic que apareix en el seu lloc web clasica@iberia.es, no accepta la recepció del missatge si no s’indica el número de targeta Ibèria Plus en l’assumpte del correu electrònic, i la contestació la remeten a través d’un correu electrònic que no permet contestació: noreply@iberia.com. Si accedim a la bústia de consultes de la web també se sol·licita el número d’Ibèria Plus, per la qual cosa este formulari tampoc pot ser utilitzat per a remetre una reclamació, a més de no permetre annexar document de reclamació algun. Es fa constar que la targeta “Ibèria Plus” és un programa de fidelització que no té perquè l’usuari haver acceptat formar part d’este.

En el cas de Vueling, com ja s’ha indicat, no facilita correu electrònic per l’enviament de reclamacions, i no informa tampoc de la Plataforma de Resolució de Litigis en Línia, ni enllaç a esta.

Entenent que els fets descrits constituixen una evident infracció als drets de les persones consumidores, TYRIUS ha denunciat estes pràctiques davant la Direcció General de Comerç i Consum de la Generalitat Valenciana, òrgan competent per a supervisar el compliment d’estes obligacions d’informació per part de les empreses.

Des de Tyrius es considera que s’ha d’advertir de manera urgent i immediata a estes aerolínies amb la finalitat que donen efectiu compliment a les seues obligacions, facilitant l’accessibilitat a les persones consumidores a l’hora de traslladar les seues reclamacions, queixes “online”, especialment en la situació de confinament derivada de l’estat d’alarma per COVID-19 en la qual ens trobem, i el considerable increment d’incompliments contractuals derivats d’esta.

NOTA-DE-PRENSA-DENUNCIA-IBERIA-VUELING

  Descargar Nota de Prensa

[:va]

 

0
0,0 rating
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
[:]

You May Also Like