Arbitratge de Consum

Sistema Arbitral de Consum

Què és el Sistema Arbitral de Consum?

El Sistema Arbitral de Consum és un mitjà extrajudicial per a la resolució de conflictes que puguen sorgir entre consumidors i usuaris i empresaris o prestadors de servicis, on::

  • El procedimient és gratuït.
  • El temps per a la resolució dels conflictes plantejats és breu, 6 mesos des que s’inicia el procediment.
  • Els tràmits són senzills, no estan subjectes a formalitats especials.
  • La resolució que posa fi al procediment es denomina laude i és vinculant per a totes dues parts.
  • El Col·legi Arbitral és l’òrgan encarregat d’analitzar i estudiar l’assumpte, té caràcter tripartit, estant compost per un representant de l’Administració, un altre del sector empresarial i un altre del sector dels consumidors; si bé quan les parts no sol·liciten la constitució de col·legi arbitral o l’assumpte no revista complexitat o no supere la quantia de 300 € serà designat un àrbitre únic.

Si com a consumidor o usuari tens un conflicte, o estàs en desacord amb algun ben adquirit o amb un servici prestat, no dubtes a sol·licitar un arbitratge;;

  • És fàcil, pots sol·licitar-ho personalment o a través d’una associació de consumidors, emplenant un senzill formulari davant la Junta Arbitral que corresponga al teu domicili, que pots descarregar del següent enllaç.
  • Ràpid y eficaç, comparat amb la via judicial, tenint en compte a més que el laude vincula a les parts, és d’obligat compliment per a totes dues i assortix els mateixos efectes que la cosa jutjada.
  • Economia, ja que el procediment és gratuït..