Clàusules sòl

Què és una clàusula sòl? És aquella clàusula inserida en un contracte de préstec hipotecari que limita a la baixa la variabilitat del tipus d’interés del préstec.

Les clàusules sòl en els interessos variables no són en si mateixes abusives, sinó que poden arribar a ser-ho en el cas que no s’haja explicat al consumidor prou la seua transcendència i significat, açò és, quan el consumidor no fora informat per l’entitat financera dels riscos de subscriure un contracte on s’ha incorporat una clàusula d’aquesta naturalesa.

Reclamació extrajudicial de les clàusules sòl

El BOE del passat 21 de gener publicava el Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, pel qual s’estableix un mecanisme per a afavorir la devolució als consumidors per part de les entitats financeres els interessos percebuts de més, com a conseqüència de l’aplicació indeguda de les clàusules sòl, i això, després de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 2016, sobre la no limitació en el temps de la restitució de les quantitats pagades de més per l’aplicació d’una clàusula sòl.

Amb l’aprovació del citat RD-L 1/2017, es tracta d’evitar que es produïsca un augment dels litigis que haurien de ser afrontats per la jurisdicció civil, amb un elevat cost a l’Administració de Justícia i al mateix temps oferir als consumidors un instrument que els permeta obtindre una ràpida resposta a les seues reclamacions.

No pretén incidir a determinar si la clàusula sòl està o no inclosa en l’àmbit d’aplicació del RD. Este considera com a criteris per a considerar una clàusula sòl abusiva per falta de transparència, els establits en la Sentència del Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013.

L’RD implanta un sistema de reclamació prèvia a la interposició de demandes judicials, de caràcter voluntari per al consumidor. Presentada la reclamació l’entitat de crèdit haurà d’efectuar un càlcul de la quantitat a tornar i remetre el consumidor una comunicació desglossant el dit càlcul. En el cas que l’entitat considere que la devolució no és procedent comunicarà les raons en què es motiva la seua decisió, i en este cas es donarà per conclòs el procediment extrajudicial.

El termini màxim per a arribar a un acord i perquè pose a la disposició del consumidor la quantitat a retornar serà de tres mesos a comptar des de la presentació de la reclamació.

Finalització procediment; s’entendrà que el procediment extrajudicial ha conclòs sense acord si l’entitat de crèdit rebutja expressament la sol·licitud del consumidor; si finalitza el termini de tres mesos sense cap comunicació per part de l’entitat de crèdit al consumidor reclamant; si el consumidor no està d’acord amb el càlcul de la quantitat a retornar efectuat per l’entitat de crèdit o rebutja la quantitat oferida; o si transcorregut el termini de tres mesos no s’ha posat a la disposició del consumidor de manera efectiva la quantitat oferida.

Durant el temps que es substancie el procediment les parts no podran exercitar entre si cap acció judicial en relació amb l’objecte de la reclamació.

El procediment és gratuït i voluntari per al consumidor, si bé és important conéixer que el sotmetiment al procediment extrajudicial habilitat pel RD té conseqüències a nivell costes judicials.

Costes judicials; Només s’imposaran les costes a l’entitat financera si el consumidor rebutjara el càlcul de la quantitat a tornar, interposara posteriorment demanda i obtinguera una sentència més favorable que l’oferta rebuda, però no s’imposaran les costes quan la sentència no siga més favorable. A més, si el consumidor interposara una demanda enfront d’una entitat de crèdit sense haver acudit prèviament al procediment extrajudicial del RD, en cas d’acatament de l’entitat de crèdit abans de la contestació de la demanda, no se li imposaran les costes, i tampoc se li imposaran si accepta parcialment i consigna la quantitat a l’abonament de la qual es compromet.

Efectes fiscals; Ha de saber que les quantitats a retornar poden generar obligacions amb la Hisenda Pública.

Drets aranzelaris notarials i registrals; La formalització de l’escriptura pública i de la inscripció registral que puga derivar-se de l’acord aconseguit meritarà únicament els drets d’un document sense quantia i a una inscripció mínima.

Forma del procediment; el formulari, forma de comunicación…. de la reclamació extrajudicial ho establix lliurement cada entitat bancària, havent d’informar a este efecte en les oficines obertes al públic i en la seua pàgina web.

Des de Tyrius recomanem als consumidors informar-se i no signar res sense consultar-ho abans amb una associació de consumidors. Telefona al 96 351 59 93.

0
0,0 rating
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)