Consum

Amb la promulgació de la Constitució Espanyola, la protecció dels consumidors i usuaris es convertix en un principi bàsic que obliga les Administracions Públiques a assegurar als ciutadans els seus drets i llibertats en este àmbit. Complint amb este mandat constitucional, va ser aprovat el Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (B.O.E número 287, de 30 de novembre). Este text, i les lleis promulgades per les Comunitats Autònomes, entre les quals cal destacar el  Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s’aprova l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana (D.O.G.V. 6487 de 24 de març de 2011), asegura la protecció i defensa dels consumidors i usuaris.

Són drets bàsics dels consumidors i usuaris

  1. La protecció contra els riscos que puguen afectar la seua salut o seguretat.

  2. La protecció dels legítims interessos econòmics i socials.

  3. La indemnització dels danys i la reparació dels perjudicis patits.

  4. La informació correcta sobre els diferents béns o servicis i l’educació i divulgació per a facilitar el coneixement sobre el seu ús, consum o gaudi adequat.

  5. L’audiència en consulta, la participació en el procediment d’elaboració de les disposicions generals que els afecten directament i la representació dels seus interessos, a través de les associacions, agrupacions, federacions o confederacions de consumidors i usuaris legalment constituïdes.

  6. La protecció dels seus drets mitjançant procediments eficaços, especialment davant situacions d’inferioritat, subordinació i indefensió.

I és precisament estos drets bàsics els que des de TYRIUS es pretén protegir a través de les diferents actuacions i servicis posats a la disposició del consumidor i usuari i que s’oferixen diàriament a través del gabinet de consum del departament jurídic.

L’Associació TYRIUS oferix assessorament, tramita consultes, reclamacions i queixes, ofereix informació i formació en matèria de consum, tot això en nom de la defensa i protecció dels drets i interessos dels consumidors i usuaris.

Pot solisitar aquest assessoramen usant el seguent formulari


Nom*

Cognoms*

Telèfon*

DNI

Adreça*

Població*

Codi Postal*

Provincia*

Email*

Consulta*

Adjuntar Fitxer(s) [Max.1Mbyte]:

Adjuntar Fitxer(s) [Max.1Mbyte]:

Adjuntar Fitxer(s) [Max.1Mbyte]:

expressament la cessió de les meues dades personals per part de Tyrius a Institucions de Protecció al Consumidor, l'empresa, institució o persona sobre la qual formule la meua queixa o reclamació per a procurar una mediació o conciliació o actuació sancionadora, fins i tot encara que això requerisca la transferència internacional de les dades.