Estrangeria

DEPARTAMENT D’ESTRANGERIA

Des del servici es pretén aconseguir una atenció integral al col·lectiu d’estrangers, oferint un assessorament legal relacionat amb les normes reguladores del dret d’estrangeria, així Llei orgànica 4/2000 en la seua redacció donada per LO 2/2009 en relació amb l’RD 2393/2004 de desenvolupament d’esta Llei sobre drets dels estrangers a Espanya i la seua integració social i l’RD 1162/2009 pel qual es modifica este reglament. Així com l’RD 240/2007 sobre entrada i lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans d’estats membres de la Unió Europea.
Les accions que  es realitzen, consistixen en un Assessorament Legal, explicant detallada i individualitzadamente els tràmits necesaris per a regularitzar la situació dels ciutadans estrangers a Espanya. Assessorant en relació amb tràmits de de la Llei d’Estrangeria: sol·licituds d’autoritzacions de residència temporal per circumstàncies excepcionals, per reagrupació familiar; autoritzacions de residència i residència i treball C/A i C/P, i les seues renovacions;  autoritzacions de residència de menors; sol·licituds d’autoritzacions d’estada per estudis i pròrrogues; targetes de residència de familiar de ciutadà de la Unió; modificació de règim comunitari a la situació de residència i treball, així com recursos administratius  davant denegacions de sol·licituds presentades. També es realitzen assessoraments relacionats amb sol·licitud de nacionalitat espanyola. 

CURSOS D’ESPANYOL PER A CIUTADANS ESTRANGERS

Els cursos s’impartixen de dilluns a divendres en horari de matins i vesprades, amb diferents nivells:

  • alfabetització
  • elemental
  • intermedi
  • avançat